به گزارش روابط عمومی فرمانداری عنبرآبادیزدان افشاری پور فرماندار عنبرآباد با جمعی ازشهروندان عنبرآباد دیدار و گفتگو کرد 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد