محمود رئیسی فرماندار شهرستان عنبرآباد به اتفاق یوسفی زاده معاون سیاسی وامنیتی فرمانداری بصورت سر زده از جایگاه های توزیع نفت سفید شماره 14 و 7شهری  و جایگاه عرضه  سوخت بلوچستانی بازدید کردند و وضعیت چگونگی توزیع فرآوردهای نفتی مورد بررسی قرار گرفت


محمود رئیسی فرماندارشهرستان عنبرآباد درحاشیه این بازدید گفت:از مهرماه سال جاری  توزیع نفت سفید خانوار بصورت الکترونیکی انجام میشود و آماده نبودن بعضی زیرساخت ها مشکلاتی برای شهروندان بوجود آمد

وی گفت:امروز بصورت سرزده در جایگاه های عرضه نفت سفید حضور پیدا کردیم و وضعیت چگونی توزیع نفت مورد بررسی قرار گرفت تا روند توزیع نفت سفید سریعتر انجام شود.


رئیسی گفت:باتوجه به سرمای شدید نباید مردم جهت تامین نفت سفید بامشکل مواجه باشند اگر کوتاهی و کم کاری از طرف عاملین نفت سفید صورت گیرد؛عاملین جایگزین خواهند شد.

فرماندار عنبرآباد با بیان اینکه بخشی از مشکلات مربوط به حمل ونقل فرآوردهای نفتی  میباشد خاطرنشان کرد:پیگیری های لازم از طریق مرکز استان انجام شده امیدواریم روند حمل فرآورده های نفتی سریعتر انجام شود.

رئیسی بیان داشت:با برنامه ریزی دقیق و همکاری عاملین بایکدیگر توزیع نفت سفید  سریعتر انجام شود تا مردم در شرایط کنونی بامشکل مواجه نشوند و در تمام شرایط باید پاسخگوی مردم باشند

گفتنی است فرماندار عنبرآباد در پایان از نحوه توزیع فرآورده های نفتی جایگاه بلوچستانی در ورودی شهر بازدید کردند