مدارس شهرستان عنبرآباد با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و طرح فاصله گذاری اجتماعی بازگشایی شدصبح امروز با حضور محمود رئیسی فرماندار عنبرآباد؛صباحی نماینده اداره کل آموزش پرورش؛مدیر آموزش پرورش؛رئیس شبکه بهداشت ودرمان  و سایر مسئولین مراسم نمادین بازگشایی مدارس این شهرستان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی همزمان با سراسر کشور برگزار شد


فعالیت مجدد مدارس شهرستان عنبرآباد با هدف رفع اشکال برای دانش آموزآن است وحضور دانش آموزان اختیاری است


روابط عمومی فرمانداری شهرستان عنبرآباد